AJAX և API-ներ

Ինչպե՞ս կարող եմ ստեղծել AJAX կանչ

React-ում դուք կարող եք օգտագործել զննարկիչում ներկառուցված window.fetcheng-ը կամ ցանկացած AJAX գրադարան, ինչպիսիք են Axioseng-ը կամ jQuery AJAXeng-ը։

Կոմպոնենտի կյանքի ցիկլի ո՞ր հատվածում կարող եմ ստեղծել AJAX կանչ

Դուք պետք է ստանաք տվյալները AJAX հարցման միջոցով componentDidMount կյանքի ցիկլի մեթոդում։ Այնուհետև, տվյալները ստանալուց հետո դուք կարող եք օգտագործել setState` կոմպոնենտը թարմացնելու համար։

Օրինակ. թարմացնել լոկալ state-ը` օգտագործելով AJAX հարցման արդյունքները

Ստորև ներկայացված կոմպոնենտը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է թարմացնել լոկալ state-ը` կատարելով AJAX հարցում componentDidMount-ում։

Պատկերացնենք API-ը վերադարձնում է այսպիսի JSON օբյեկտ`

{
 "items": [
  { "id": 1, "name": "Խնձորներ", "price": "$2" },
  { "id": 2, "name": "Դեղձեր", "price": "$5" }
 ] 
}
class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   error: null,
   isLoaded: false,
   items: []
  };
 }

 componentDidMount() {
  fetch("https://api.example.com/items")
   .then(res => res.json())
   .then(
    (result) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      items: result.items
     });
    },
    // Նշում. կարևոր է մշակել սխալներն այստեղ,
    // և ոչ թե «catch()» բլոկում, որպեսզի չմշակենք
    // կոմպոնենտի փաստացի սխալների բացառությունները։
    (error) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      error
     });
    }
   )
 }

 render() {
  const { error, isLoaded, items } = this.state;
  if (error) {
   return <div>Սխալ. {error.message}</div>;
  } else if (!isLoaded) {
   return <div>Բեռնում...</div>;
  } else {
   return (
    <ul>
     {items.map(item => (
      <li key={item.name}>
       {item.name} {item.price}
      </li>
     ))}
    </ul>
   );
  }
 }
}